Darłowo, dnia 3.10.2009r.

Zakończono I etap szkoleń na „Opiekuna w domu pomocy społecznej”. Uczestnicy skorzystali ze 183 godzin nauczania części teoretycznej i praktycznej, z czego aż 56 godzin dotyczyło praktyki zawodowej. W zależności od sytuacji oraz możliwości pensjonariusza szczególną uwagę zwrócono, aby opiekun łączył zadania terapeuty, mediatora, rzecznika, pielęgniarki, jak również przyjaciela. Podsumowaniem szkolenia był egzamin końcowy przeprowadzony przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie na podstawie, którego uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).  

 


Darłowo, dnia 24.08.2009r.

W byłym budynku Urzędu Gminy w Darłowie przy ul. O. Damiana Tynieckiego 2  rozpoczęto szkolenia z zakresu Część praktyczną kursu zrealizowano poprzez praktykę w laboratorium Zespołu Szkół Medycznych oraz Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób płuc w Koszalinie. Praktyka w zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym pozwoliła słuchaczom na bezpośredni kontakt, pielęgnację, rehabilitację oraz inne świadczenia opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. 

 


Darłowo, dnia 23.07.2009r.

W związku z uzyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej zorganizowano pierwsze spotkanie dla uczestników projektu na którym zapoznano uczestniczki ze specyfiką zawodu „Opiekun w domu pomocy społecznej”. Ponadto przedstawiono cele i założenia projektu. Następnie podpisano niezbędną dokumentację i zawarto kontrakty socjalne. 

 


Darłowo, dnia 20.07.2009r.

Powołanie komisji rekrutacyjnej. W wyniku przeprowadzonego przez Ośrodek postępowania z zakresu zamówień publicznych realizowanych na podstawie Zarządzenia Kierownika GOPS w Darłowie wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 tys. euro przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, wytypowano na podstawie wyboru oferty cenowej wykonawcę. Wytypowanym wykonawcą szkolenia pn. „Opiekun w domu pomocy społecznej” został Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie mający swoją siedzibę przy ulicy Zwycięstwa 121   

 


Darłowo, dnia 1.06.2009r.

W PCPR w Sławnie został podpisany przez wszystkich partnerów kolejny wniosek o dofinansowanie projektu.

 


Darłowo, dnia 18.03.2009r.

Pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów pracy socjalnej na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych przedstawili wykazy osób zakwalifikowanych do projektu systemowego.

 


Darłowo, dnia 17.03.2009r.

Pracownicy socjalni wraz z koordynatorem projektu i zarządzającym projektem opracowali kryteria kwalifikacyjne dla osób biorących udział w projekcie systemowym na podstawie „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Według nw. kryteriów beneficjentami będą osoby spełniające przynajmniej 2 z poniższych wytycznych:

Ponadto określono założenia formalno-merytoryczne jakie należy spełnić względem osób wytypowane do projektu tj.

Pracowników socjalnych zobligowano do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych (pełny), oraz zawarcia kontraktów socjalnych. Teczki osobowe beneficjentów mają zawierać kopie dokumentów, które będą potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Decyzję o przyjęciu do udziału w projekcie będą opiniować pracownicy socjalni według nw. kryteriów dodatkowych:

 


Darłowo, dnia 17.02.2009r.

Podpisano w siedzibie PCPR w Sławnie wniosek o dofinansowanie projektu określający politykę finansową realizowanych zadań.

 


Darłowo, dnia 4 .02.2009r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie podpisał porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pn. „Szansa na rozwój” na terenie Powiatu Sławieńskiego, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pomiędzy PCPR w Sławnie a MOPS w Darłowie, MOPR w Sławnie, GOPS w Malechowie, GOPS w Postominie, GOPS w Sławnie a PUP w Sławnie.Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych. Natomiast celami szczegółowymi realizowanymi przez Ośrodek są:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że od dnia 23 lipca 2009 roku rozpoczęła się realizacja partnerskiego projektu systemowego „Szansa na rozwój” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

W Programie bierze udział 12 beneficjentek z terenu Gminy Darłowo, które zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz wyznaczoną przez pracowników socjalnych indywidualną ścieżką wsparcia biorą udział w kursie dot. opiekuna w domu pomocy społecznej.

W/w kurs jest realizowany przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655). W ramach szkolenia przewidzianych jest 159 godzin zajęć teoretycznych, które będą obejmowały poniższe moduły:

W wyniku przeprowadzonych szkoleń beneficjentki odbędą 56 godzin praktyk zawodowych  w Zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48 oraz w laboratorium w szkole medycznej w Koszalinie przy ulicy Chałubińskiego.

Ponadto w ramach projektu przewidziano kurs prawa jazdy kat. B dla jednej z uczestniczek oraz usługi stomatologiczne i protetyczne dla dwóch beneficjentek.

 


 

Darłowo, dnia 02.02.2009r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że przystępuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie do realizacji projektu systemowego „Szansa na rozwój” w roku 2009 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub pozostających w zatrudnieniu z terenu Gminy Darłowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Oferujemy szkolenie: opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie przy ul. Dąbrowskiego 4 w pokoju nr 22 lub proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 094-3446-377 w terminie do 31.02.2009 rok.

Osoba udzielająca informacji: P. Aleksandra Filipek.

 

 

                                                                                                        

Kierownik Ośrodka

Ewa Szymczak


2 0 0 9   r o k


 

Darłowo, dnia 24.02.2009r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że w chwili obecnej jest w trakcie przyjmowania zgłoszeń osób chętnych do projektu konkursowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców z terenu Gminy Darłowo:

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy  społecznej,

- osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,

- osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,

- osób po pięćdziesiątym roku życia (50+),

- do osób będących otoczeniem osoby wykluczonej społecznie.

Okres realizacji projektu przewidziany jest do  około 2,5 roku.

W ramach projektu realizowane będzie:

- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, rodzinne, zdrowotne i inne,

- doradztwo zawodowe, edukacyjne,

- zajęcia warsztatowe,

- kursy i szkolenia,

- integracja ze środowiskiem.

 

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie przy ul. Dąbrowskiego 4 w pokoju nr 22 lub proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 094-3446-377 w terminie do 31.03.2009rok.

 

Osoba udzielająca informacji: P. Aleksandra Filipek.

                                                                                                                                         

Kierownik Ośrodka

Ewa Szymczak

 


 

Darłowo, dnia 02.02.2009r.

Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że przystępuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie do realizacji projektu systemowego „Szansa na rozwój” w roku 2009 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub pozostających w zatrudnieniu z terenu Gminy Darłowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Oferujemy szkolenie: opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie przy ul. Dąbrowskiego 4 w pokoju nr 22 lub proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 094-3446-377 w terminie do 28.02.2009 rok.

Osoba udzielająca informacji: P. Aleksandra Filipek.

 

Kierownik Ośrodka

Ewa Szymczak

 

                                                                                                       

 


 

 

 

 

Darłowo, dnia 12.12.2008 rok

                                                                                   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, iż dnia 17grudnia 2008 roku o godzinie 10.00 w Sali nr 55  Urzędu Gminy Darłowo przy        ul. Dąbrowskiego 4 odbędzie się uroczyste zakończenie szkoleń dotyczących realizacji partnerskiego projektu systemowego – w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Szansa na rozwój” z udziałem uczestniczek projektu oraz zaproszonych gości.

 

                                                                                      

Kierownik Ośrodka

Ewa Szymczak

 


 

 

Darłowo, dnia 11.12.2008 rok

Podsumowanie realizacji projektu systemowego

 „Szansa na rozwój”

Praktyka w hotelu „Lidia” w Darłówku

 

            Elementem podsumowującym przeprowadzone szkolenia oraz szansą na wykorzystanie zdobytej wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa była praktyka, którą uczestniczki projektu „Szansa na rozwój” odbyły w hotelu „Lidia” w Darłówku.

 

W ramach odbywanej praktyki Panie uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym obsługi najnowszego typu maszyn wykorzystywanych do pracy w zakładzie hotelowym. Prezentacja sprzętu przeprowadzona była w pracowni mieszczącej się w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. 

 Ponadto Panie uczestniczyły w pokazie firmy „Johnson”, na którym  miały okazję obejrzeć odczynniki stosowane do mycia oraz czyszczenia w pracy w hotelu.

W trakcie przeprowadzonej praktyki Paniom przydzielono obowiązki na poszczególnych piętrach, pokazano także jak efektywnie współpracować z recepcją, służbami piętrowymi oraz gośćmi hotelowymi.

                                                             

 

                                                                                                                    

 

 

Opracowała

Aleksandra Filipek

 


Darłowo, dnia 28.11.2008 rok

Informacja z przebiegu POKL

 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie to zawiera 9 priorytetów, z których Priorytet VII pod nazwą „Promocja integracji społecznej” adresowany jest między innymi do ośrodków pomocy społecznej.

GOPS w Darłowie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie przystąpił w miesiącu marcu 2008 roku do wdrażania projektu pod nazwą „Szansa na rozwój”.

W ramach projektu w miesiącu kwietniu komisja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie wytypowała 12 uczestniczek mających wziąć udział w projekcie systemowym oraz 3 osoby rezerwowe.

Dnia 29.04.2008 roku odbyło się uroczyste spotkanie, na którym zostały powitane uczestniczki projektu „Szansa na rozwój”, a także wręczono Paniom harmonogramy szkoleń pn. „Trening Umiejętności Społecznych” na okres od maja do sierpnia 2008 r. z p. Elżbietą Karnicką- terapeutą rodzinnym.

Na spotkaniach Pani Ela poruszała problemy i sytuacje rodzinne starając się aby Panie biorące udział w projekcie wzajemnie się poznały i otworzyły w swoim gronie. W konsekwencji przeprowadzonych spotkań Panie stały się zżytą grupą osób, które potrafią sobie wzajemnie pomóc, a także rozwiązywać problemy, z którymi przychodzi im się borykać. Na zakończenie pierwszego etapu szkoleń Paniom wręczono drobne upominki oraz tort, który miał być miłym akcentem przeprowadzonych spotkań.

Dnia 23.09.2008 rok rozpoczął się drugi etap szkoleń, w ramach którego trwają spotkania:

Ø  Trening Aktywizacji Zawodowej

Ø  Elementy wizażu i stylizacji

Ø  Zagadnienia związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakładzie hotelowym

Ø  Podstawy komunikacji w języku niemieckim

Ø  Szkolenie z zakresu BHP w zakładach hotelowych

Ø  Praktyka zawodowa w hotelu.

W toku przeprowadzonych szkoleń Panie biorące udział w projekcie systemowym pn. „Szansa na rozwój” nabywają niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie pracy w hotelu.

 

 

Na zajęciach z Panią Iwona Żbikowską Paniom przedstawiono Jak skutecznie napisać list motywacyjny oraz CV, dzięki którym łatwiej im będzie znaleźć sobie miejsce na rynku pracy.

Szkolenie dotyczące wizażu i stylizacji pozwoliło Paniom inaczej spojrzeć na siebie, jak również pokazało jak skutecznie zadbać o swój wizerunek.

Kolejnym elementem szkoleń były zajęcia pn. „Zagadnienia związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakładzie hotelowym”. Pani Patrycja Walków pomogła uczestniczkom poznać specyfikę funkcjonowania hotelu, jak również funkcje i obowiązki pracy „pokojowej”.

Na zajęciach związanych z komunikacją w języku niemieckim Panie nauczyły się pojęć oraz zwrotów  niezbędnych do pracy w hotelu.

W miesiącu listopadzie odbędą się także zajęcia z zakresu BHP. Nadchodzący miesiąc grudzień to czas  podsumowań drugiego etapu szkoleń, w ramach którego Panie odbędą praktykę w hotelu „Lidia” w Darłówku.

Dnia 17. grudnia 2008 zaplanowano uroczyste zakończenie realizowanego wspólnie projektu systemowego pn. „Szansa na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego i budżetu państwa.

Opracowała: Aleksandra Filipek